2018 11 14 Извештај за сеопфатна добивка 31 Септември 2018
2018 08 31 Полу-годишен финансиски извештај и извештај од независните Ревизори 2018
2018 08 31 Полу-годишен извештај од Бордот на директори 2018
2018 07 13 Соопштение за стекнување на акции
2018 06 29 Соопштение за стекнување на акции
2018 06 05 Резиме и одлуки од редовно Собрание на Друштвото Јуни 2018
2018 05 18 Извештај за сеопфатна добивка 31 Март 2018
2018 04 28 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Јуни 2018
2018 04 28 Повик за учество на Годишно Собрание на Друштвото 5 Јуни 2018
2018 04 25 Резиме (резултати од гласањето) и одлуки од Собрание на Друштвото Април 2018
2018 04 25 Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори 2017
2018 03 24 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Април 2018
2018 03 24 Повик за учество на Собрание на Друштвото 25 Април 2018
2018 03 20 Резиме од Собрание на Акционери
2018 02 17 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Март 2018
2018 02 17 Повик за учество на Собрание на Друштвото 20 Март 2018