2022 10 31 Извештај за сеопфатна добивка 30 Септември 2022
2022 09 30 Полу-годишен финансиски извештај и извештај од независните Ревизори 2022
2022 09 30 Полу-годишен извештај од Бордот на директори 2022
2022 08 01 Извештај за сеопфатна добивка 30 Јуни 2022
2022 05 03 Извештај за сеопфатна добивка 31 Март 2022
2022 04 20 Резиме од Годишно Собрание на Друштвото 20 Април 2022 година
2022 03 21 Мермерен Комбинат Финансиски извештаи и извештајот на независните ревизори за 2021 година
2022 03 21 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Април 2022
2022 03 21 Повик за учество на Годишно Собрание на Друштвото 20 Април 2022
2022 03 18 Резиме од Собрание на Друштвото 18 Март 2022
2022 03 01 Неревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01.- 31.12.2021
2022 02 17 Материјали и драфт-одлуки за Собрание на Друштвото Март 2022
2022 02 17 Повик за учество на Собрание на Друштвото 18 Март 2022
2022 01 31 Финансиски календар за 2022