<< Go Back
 Повик за Редовно Годишно Собрание, мај 2012


1. Повик за Редовно Годишно Собрание, Maj 2012
2. Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права
3. Предлагање на нови одлуки
4. Вклучување на нови точки во Дневниот ред
5. Прашања во врска со точките од Дневниот ред
6. Овластување полномошници
6.1 Полномошно за физички лица
6.2 Полномошно за правни лица
6.3 Пример за Полномошно