<< Go Back
 Одлуки од Собрание на акционери, мај 2012


Одлука за усвојување на финансиските извештаи и извештајот на независните ревизори за 2011 година
Одлука за усвојување на годишната сметка за годината што завршува на 31 Декември 2011 година
Одлука за усвојување на извештајот од работата на Одборот на Директори за 2011 година
Одлука за покривање на загубата за 2011 година
Одлука за именување на надворешен ревизор за ревизија на годишната сметка за 2012 година
Одлука за измена и дополнување на Статутот на Мермерен Комбинат АД Прилеп