<< Go Back
Повик за редовно годишно собрание 2011

1. Повик за собрание
2. Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права
3. Вклучување на нови точки на дневниот ред
3.1 Предлагање на нови одлуки
4. Прашања во врска со точките од дневниот ред
5. Овластување на полномошници
5.1 Полномошно за физички лица
5.2 Полномошно за правни лица
5.3 Пример за полномошно
   -Записник од собрание на акционери Мермерен Комбинат 2011
   -Резултати од гласањето на собранието