<< Go Back
Повик за Собрание на Акционери, март 2012


1. Јавен повик
2. Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права
3. Вклучување на нови точки во Дневниот ред
4. Прашања во врска со точките од Дневниот ред
5. Овластување полномошници
6. Предлагање на нови одлуки
6.1 Полномошно за физички лица
6.2 Полномошно за правни лица
6.3 Пример за Полномошно
7. Предлог Одлука - За избор на член на Одбор на Директори

7.1 Информации за кандидатот

8. Предлог Одлука - За распределување на акумулирани добивки