<< Go Back
 Одлуки од собрание, 05 март 2012


1. Одлука за избор на член на Одбор на Директори
2. Одлука за распределување на акумулирани добивки и резерви настанати во годините пред 01 Јануари 2009