2012 11 08 Известување Нов Претседател на Одборот на Директори
2012 07 04 Известување Нов Главен Извршен Директор
2012 05 08 Известување Договор за неексклузивно застапување
2012 05 16 Одлуки од Редовно  Годишно Собрание на Акционери, мај 2012
2012 04 26 Материјали за Редовно Годишно Собрание на Акционери, мај 2012
2012 04 26 Повик за Редовно Годишно Собрание на Акционери, мај 2012
2012 03 31 Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори 2011
2012 03 05 Одлуки од Собрание на Акционери, март 2012
2012 02 11 Повик за Собрание на Акционери, март 2012